Algemene voorwaarden legservice

Algemene voorwaarden Legservice

Algemene Voorwaarden Legservice

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 

1.    In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de eigenaar van de woning/opstal die opdracht geeft tot het uitvoeren van een montageklus.

 

Ondernemer: The Floor Company B.V. , de rechtspersoon die de opdracht aanneemt en de werkzaamheden voor haar risico uit laat voeren door (zelfstandige) vakmannen.

Uitvoerder: de montagepartner die de opdracht op eigen garantie uitvoert. De verantwoordelijkheid voor zowel de uit te voeren werkzaamheden ligt bij de uitvoerder.

Opdracht: de overeenkomst inzake de uitvoering van de montageklus die tot stand komt op het moment dat Afnemer de opdracht bevestigt.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Ondernemer en Afnemer. Afspraken welke tussen Afnemer en Uitvoerder worden gemaakt zijn niet bindend voor Leverancier. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden in het nadeel van de Afnemer is niet toegestaan. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst, bedenktijd en ontbinding

1.      De overeenkomst komt tot stand door het (elektronisch) bericht van aanvaarding van het aanbod door Afnemer aan Leverancier.

2.    Afnemer ontvangt na aanvaarding een email met bevestiging van het aanbod.

3.    Na aanvaarding van het aanbod maakt de Uitvoerder met Afnemer een afspraak over de datum waarop het werk wordt uitgevoerd, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

4.    Ondernemer heeft het recht de opdracht terug te geven indien de opdracht niet past binnen de Algemene-en Dienstvoorwaarden van de opdracht.

5.    Afnemer heeft het recht de opdracht binnen 14 kalenderdagen (bedenktijd), te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, eenzijdig en zonder opgave van redenen te annuleren. Afnemer dient de annulering schriftelijk bij de Ondernemer op te geven.

6.   Indien Afnemer wenst dat de opdracht binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd moet worden, neemt de Afnemer afstand van het recht van annulering binnen de wettelijke bedenktijd. Hierdoor kan de opdracht uitgevoerd worden binnen 14 kalenderdagen.

7.    Indien de afspraak voor uitvoering van een vloeren-, traprenovatie montageopdracht binnen 14 volle werkdagen wordt geannuleerd door Afnemer brengt de Ondernemer 50% van de opdrachtsom inclusief materiaalkosten als annuleringskosten in rekening met een minimum van € 45,00. Voor alle overige montageopdrachten geldt een annuleringstermijn van 5 volle werkdagen.

8.    Alle prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten en exclusief tol- en/of parkeerkosten, materialen en meerwerk dat tijdens de uitvoering van opdracht naar voren komt.

9.   Indien de Ondernemer niet binnen de gewenste voorkeursdata een Uitvoerder kan verzorgen heeft de Ondernemer het recht de opdracht eenzijdig en kosteloos te annuleren. Ondernemer dient de annulering schriftelijk aan de Afnemer op te geven.

Artikel 4. Verplichtingen van de Ondernemer

1.      Indien vloertoebehoren van de bestelde merk niet voorradig of leverbaar zijn behoud de Ondernemer het recht om een vervangend product te plaatsen mits deze voldoet aan dezelfde eigenschappen en vereisten als besteld product.

Artikel 4. Verplichtingen van de Uitvoerder

1.      Uitvoerder zal het werk, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen binnen de normale werktijden van de Uitvoerder worden verricht, tenzij anders overeengekomen. De normale werktijden van de Uitvoerder zijn op werkdagen van 9:00 tot 18:00.

2.    Uitvoerder neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.

3.    Uitvoerder is verplicht om de Afnemer te wijzen op:

o   kenbare gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht;

o   onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijze;

o   gebreken of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking worden gesteld;

o   onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.

4.    Uitvoerder draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door de daartoe ter zake deskundige personen.

5.    Uitvoerder verleent 12 maanden garantie op uitgevoerd werk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Verplichtingen van de Afnemer

1.      Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden, en staat ervoor in dat Uitvoerder op basis daarvan de overeenkomst op correcte wijze kan uitvoeren. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.    Afnemer stelt Uitvoerder in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor, dat Uitvoerder tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de ten behoeve van het werk te verschaffen gegevens.

3.    Afnemer stelt aan Uitvoerder de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie ter beschikking. Kosten van elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Afnemer. Ook eventuele tol- en/of parkeerkosten komen voor rekening van Afnemer; deze worden separaat in rekening gebracht door Uitvoerder.

4.    Afnemer verstrekt geen opdracht waarbij de werkzaamheden in het buitenland of op de Waddeneilanden plaatsvinden.

5.    Afnemer verklaart de woning tegen de gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.

6.   Afnemer dient ervoor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Uitvoerder behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient Afnemer Uitvoerder daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

7.    Afnemer draagt er zorg voor dat de te monteren producten, compleet, in de originele verpakking en indien van toepassing conform de voorschriften van de fabrikant op de dag van montage gereed staan op de plaats van de klus.

8.    Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 1 t/m 7, dan dienen de daaruit voor Ondernemer voortvloeiende schade en kosten door Afnemer te worden vergoed, indien deze schade hem kan worden toegerekend.

9.   Afnemer draagt er zorg voor de aanbetalingen minimaal twee weken voor uitvoering van de opdracht op de rekening van de Ondernemer staan bijgeschreven, indien de betalingen niet zijn bijgeschreven worden opdrachten niet uitgevoerd en dient de Afnemer een nieuwe legafspraak in te plannen. Ondernemer heeft het recht om kosten vanwege het niet kunnen uitvoeren van de opdracht in rekening te brengen bij Afnemer.

10. Uitvoerder schuurt geen vloeren op welke niet door uitvoerder zijn geëgaliseerd. 

11.    Afnemer draagt er zorg voor dat tussen de egaliseer en legopdrachten minimaal drie dagen tussen liggen.

12.  Afnemer mag geen sleutels overdragen aan Uitvoerder.

13.  Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

·       onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Afnemer zijn verstrekt;

·       plinten welke tijdens het egaliseren en / of leggen van de vloer niet zijn verwijderd door Afnemer;

·       ondervloeren welke niet door Ondernemer zijn geëgaliseerd en oneffenheden bevatten van meer dan 2mm per m2;

·       uitzetten van laminaatvloeren of het ontstaan van kieren waarbij de ondervloer niet bij Ondernemer is aangeschaft en door Ondernemer is geplaatst;

·       onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

·       onjuistheden in de door Afnemer verlangde constructies en werkwijzen;

·       Het niet afkoppelen van elektra voorzieningen welke onder de vloer verwerkt zijn waar geëgaliseerd moet worden.

·       Radiatoren welke op laminaatvloeren staan met volledig gewicht en warmte.

·       gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

·       gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Afnemer ter beschikking zijn gesteld tenzij de schade het gevolg is van de omstandigheid dat Ondernemer heeft nagelaten om Afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of behoorde te kennen of heeft nagelaten Afnemer op grond van artikel 4 lid 3 te informeren.

Artikel 6. Meer- en minderwerk

1.      Afnemer kan nadat de overeenkomst is gesloten meer- en/of minderwerk opdragen.

2.    Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de financiële consequenties. Ondernemer kan alleen aanspraak maken op betaling van het meerwerk indien zij Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de financiële consequenties heeft gewezen, tenzij Opdrachtgever de financiële consequenties had moeten begrijpen.

3.    Het meerwerk en/of saldo van het meer-/minderwerk wordt in rekening gebracht via een nieuwe opdracht.

4.    Mocht de Uitvoerder de werkzaamheden niet kunnen afronden omdat er sprake is van meerwerk, onvoldoende materiaal is besteld, de ruimte niet leeg is of omdat de ruimte door onvoorziene omstandigheden niet volledig toegankelijk is voor de Uitvoerder dient Afnemer een nieuwe vervolgafspraak in te plannen met Uitvoerder. De Afnemer stemt in met een wachttijd van 6-8 weken voordat een vervolgafspraak ingepland kan worden. Voor de nieuwe terugkomdagen worden er €75 voorrijkosten in rekening gebracht.

5.    Uitvoerder kit geen plinten aan de onderzijde af.

6.   Oneffenheden in de basisvloer worden niet verwijderd door uitvoerdoor, door 2-3 mm te egaliseren wordt de basisvloer enkel klaargemaakt voor verlijming. 

Artikel 7. Betaling

1.      De Afnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om binnen afgesproken termijnen de betalingen te verrichten. Zie voor verdere details ten aanzien van de betalingen de Algemene voorwaarden

Artikel 8. Garantie

1.      Uitvoerder garandeert een goede uitvoering van de werkzaamheden conform de voor een fabrikant geldende dan wel algemeen geldende voorschriften en richtlijnen (van de fabrikant).

2.    De garantietermijn bedraagt één jaar na de datum van oplevering van de werkzaamheden.

3.    Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie als hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.    Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie indien de producten zijn aangeschaft bij Ondernemer van waaruit ook de opdracht tot stand is gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.      Gevallen van schade die niet binnen 48 uur nadat de schade is ontstaan bij Ondernemer zijn gemeld, hoeven niet door de Ondernemer in behandeling te worden genomen.

2.    Uitvoerder is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend. Uitvoerder verklaart verzekerd te zijn, indien schade optreedt als gevolg van de door Uitvoerder uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Uitvoerder voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van Uitvoerder dekking wordt geboden.

3.    Ondernemer vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door Ondernemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

4.    Afnemer vrijwaart de Ondernemer tegen aanspraak tot vergoeding van schade, voor zover deze door uitvoering van werkzaamheden ontstaat die expliciet op verzoek van de Afnemer zijn uitgevoerd waarbij de Uitvoerder heeft gewezen op de risico’s of afwijking op de voorgeschreven regels.

5.    De Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor de oneffenheden in de basisvloer, tijdens het egaliseren worden de oneffenheden in de basisvloer niet verwijderd.

6.   Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor de oneffenheden in de basisvloer, tijdens het egaliseren worden de oneffenheden in de basisvloer niet verwijderd. Door middel van ca. 2-3mm egaline wordt uw vloer beplakbaar gemaakt voor het PVC. De vloer wordt niet over de gehele ruimte waterpas geëgaliseerd: de oneffenheden in de bestaande basisvloer zullen blijven bestaan en kunnen niet uit de vloer worden geëgaliseerd.

7.    Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor oneffenheden in de basisvloer welke niet door Uitvoerder zijn geëgaliseerd.

8.    Uitvoerder levert de opdracht op zonder randafwerking indien Afnemer geen plinten heeft besteld, verantwoordelijkheid voor de afwerking van de randen van de vloer ligt in dit geval bij de Afnemer.

9.   Afspraken welke tussen Afnemer en Uitvoerder worden gemaakt zijn niet bindend voor Ondernemer.

Artikel 10. Privacy

1.      De door Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Ondernemer verwerkt ten behoeve van de onderneming en opgenomen in het klantenbestand van Ondernemer ter uitvoering van de overeenkomst met Afnemer. Ondernemer zal de persoonsgegevens van Afnemer uitsluitend ter beschikking stellen aan derden, indien dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst, indien Afnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.

2.    Ondernemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ondernemer zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11. Overmacht

1.      Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Afnemer.

2.    Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werkt te beëindigen of de opdracht op een latere data welke door opdrachtgever ingepland moet worden uit te voeren, in dit geval behoud opdrachtgever het recht om voorrijkosten van € 75 per dag in rekening te brengen. 

3.    Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die Afnemer niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de tot dat moment door Ondernemer gemaakte kosten.

4.    Onder overmacht worden eveneens verstaan weersinvloeden, molest, oorlog en andere overmachtssituaties.

Artikel 12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1.      Op overeenkomsten tussen Ondernemer en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Afnemer dient een eventuele klacht met betrekking tot het uitgevoerde werk binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen enkel schriftelijk via (link naar formulier invoegen) bij Ondernemer worden ingediend. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven.

2.    Als Afnemer Ondernemer van een tekortkoming op de hoogte stelt, is deze verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Afnemer mee te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft Ondernemer aan op welke wijze en wanneer zij tot herstel zal overgaan. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan.

3.    Ondernemer zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan zij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan niet voor haar rekening en risico komt. Voor eventueel uit de tekortkoming voortvloeiende schade is Ondernemer uitsluitend aansprakelijk indien deze het gevolg is van werkzaamheden die onder haar verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.