Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden The Floor Company B.V.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.    In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

       Afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de Ondernemer een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan de Ondernemer een aanbieding doet;

       Dag : kalenderdag;

Diensten : alle door Ondernemer te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op levering van Producten;

       Ondernemer : de besloten vennootschap The Floor Company B.V.  gevestigd aan de Walstraat 17, 7462 BA Rijssen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81708629;

       Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Ondernemer en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

       Product : ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product;

       Voorwaarden : deze algemene voorwaarden.

2.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Ondernemer en een Afnemer, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

6.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

7.    Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Het aanbod

1.    Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend.

2.    Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

       - de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

       - de eventuele kosten van aflevering;

       - de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

       - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

       - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 3 - Offertes en opdrachten

1.    De door de Ondernemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. De Ondernemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer door haar schriftelijk wordt bevestigd en zij voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    De Ondernemer is, ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan, eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.    Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.    Indien de Overeenkomst elektronisch (via een website) tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.    Wijziging of annulering van een aan de Ondernemer gegeven opdracht of een met de Ondernemer gesloten Overeenkomst zal slechts kunnen geschieden met schriftelijke bewilliging van de Ondernemer en op door deze eventueel te stellen voorwaarden. In het algemeen is de Afnemer bij annulering van een gegeven opdracht tenminste 25% van het bedrag van de hoofdsom aan de Ondernemer verschuldigd.

6.    De Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Elke offerte wordt daarom door de Ondernemer aanvaard onder de stilzwijgende voorwaarde, dat uit eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van de Afnemer zekerheidstelling te vorderen voor tijdige en algehele nakoming van zijn betalings- en overige verplichtingen dan wel vooruitbetaling van de Afnemer te verlangen. Indien de Afnemer hiermee in gebreke blijft, is de Ondernemer van haar verplichting tot levering of verdere levering ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling door de Ondernemer is ontvangen.

7.    Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 4 - Levering en uitvoering

1.    De Ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van Producten.

2.    Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de Ondernemer dat gekoppeld is aan haar Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland).

3.    Het transport is voor rekening en risico van de Ondernemer. Voor orders onder € 150 is de Ondernemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

4.    Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor risico van de Afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en of door de Producten voor hem en of voor derden mochten ontstaan.

5.    Alle levertijden worden naar beste weten door de Ondernemer opgegeven. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te annuleren c.q. de ontvangst of de betaling van Producten te weigeren, tenzij hij de Ondernemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Ondernemer daarbij een redelijke termijn voor levering heeft gesteld en de Ondernemer binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

6.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

7.    Producten, waarvan levering plaatsvindt nadat de Ondernemer in verzuim is, kunnen door de Afnemer worden geweigerd, dan wel binnen 2 werkdagen na ontvangst op kosten van de Ondernemer worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de Producten alsnog te hebben aanvaard.

8.    Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen.

Artikel 5 - Deelleveringen

Het is de Ondernemer toegestaan Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is de Ondernemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 - Afnameplicht

De Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment, waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment, waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 25% van het bedrag van de hoofdsom dat de Afnemer aan de Ondernemer verschuldigd is.

Artikel 7 - Technische eisen

1.    Alle technische eisen die door de Afnemer aan de te leveren Producten worden gesteld, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afnemer nadrukkelijk te worden gemeld. Zonder opgaaf hiervan kan de Ondernemer niet in staan voor haar advies.

2.    De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Ondernemer zijn verstrekt, heeft de Ondernemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer de gegevens aan de Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Ondernemer is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    De Producten kunnen een houdbaarheidsdatum hebben. De Ondernemer staat op geen enkele wijze in voor de deugdelijkheid van het Product indien de Afnemer het Product na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum gebruikt.

4.    De Ondernemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.    De Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.    Indien door de Ondernemer of door de Ondernemer ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen locatie, draagt de Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 8 – Relevante informatie

1.    De Afnemer geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens de Afnemer van de Ondernemer verlangt, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

2.    Indien de Afnemer om wat voor reden ook het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt de Afnemer in geen enkel geval een beroep en/of een verweer, gegrond op het schenden van een informatieplicht door de Ondernemer, toe.

3.    De Afnemer dient te waarschuwen voor onjuistheden in de offerteaanvraag, de orderbevestiging en/of in de Overeenkomst. Indien de Afnemer niet waarschuwt, komt hem geen beroep op verweer toe, gegrond op de onjuistheid, indien de onjuistheid door een zorgvuldige Afnemer opgemerkt zou kunnen worden.

4.    De Ondernemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Ondernemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.    Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Ondernemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Ondernemer bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Ondernemer op en is voor de Afnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Ondernemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Producten.

8.    Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Ondernemer gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 9 - Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door de Ondernemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij nadrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 10 - Wijzigingen in de te leveren Producten

1.    De Ondernemer is bevoegd Producten te leveren die afwijken van de in de Overeenkomst omschreven Producten, voor zover deze afwijkingen volgens nuance in de branche algemeen geaccepteerd worden.

2.    Indien de Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en een Product levert die wezenlijk van het overeengekomen Product afwijkt, is de Afnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. De Afnemer heeft deze bevoegdheid gedurende vijf werkdagen, nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

3.    De Afnemer heeft geen ontbindingsbevoegdheid, indien het betreft wijzigingen in de te leveren Producten, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van het Product die een verbetering betekenen.

Artikel 11 - Prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van overheidswege.

2.    In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingen binnen 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen vanaf 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

- deze het gevolg zijn van stijgingen in de materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten en brandstofprijzen, of

- de Afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat te ontbinden in het geval de prijsverhoging (excl. btw) meer dan 10% bedraagt.

5.    De in de offerte genoemde prijzen van Producten en de op de website bij het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.  

Artikel 12 - Betaling

1.    Tenzij anders overeengekomen dienen door Afnemer verschuldigde bedragen als volgt betaald te worden:

- Bedragen die toezien op Producten dienen betaald te worden de dag voorafgaand aan de levering van de Producten;

- Bedragen die toezien op de Montage van de Producten dienen op de (laatste) dag van Montage betaald te worden.

2.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Ondernemer gerechtigd de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.    De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde.

4.    Door de Afnemer gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.    De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

Artikel 13 - Incassokosten

1.    Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,-                                       15%

over het meerdere tot € 6.000,-                           10%

over het meerdere tot € 15.000,-                        8%

over het meerdere tot € 60.000,-                        5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

2.    De Afnemer is daarnaast jegens de Ondernemer alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten - waaronder griffierecht, deurwaarders- en advocaatkosten - verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door de Ondernemer in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van de Ondernemer  totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

2.    Door Ondernemer geleverde Producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.    De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.

4.    De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van de Ondernemer:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan de Ondernemer op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de Ondernemer geleverde Producten te verpanden aan de Ondernemer op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van de Ondernemer;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de Ondernemer ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen en welke de Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om de Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.    In het geval de Ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Ondernemer en door de Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 

Artikel 15 - Reclame en herroepingsrecht

1.    De Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

2.    Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Afnemer deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan de Ondernemer te melden.

3.    Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de Ondernemer.

4.    Reclame over een factuur dient binnen 5 werkdagen na datum verzending van de factuur schriftelijk bij de Ondernemer te zijn ingediend.

5.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling. Dit heeft verval van alle rechten tot gevolg.

6.    Bij de aankoop van Producten via de website van de Ondernemer heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.    Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien Afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Afnemer.

8.    Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer en aan haar worden geretourneerd.

Artikel 16 - Conformiteit en fabrieksgarantie

1.    De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.    Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden fabrieksgarantie. De Afnemer dient in een voorkomend geval rechtstreeks bij de fabrikant een beroep op voornoemde garantie te doen. De fabrikant zal de zaak voorts onder zijn verantwoordelijkheid, naar zijn beoordeling en voor zijn rekening en risico afhandelen.

3.    Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten:

- die het gevolg zijn van het niet naleven van de verwerkingsvoorschriften zoals vermeld in de product- en veiligheidsinformatie ten aanzien van de verwerking van de Producten, welke staan vermeld op de Producten en / of op de website van de Ondernemer;

- in het geval de informatie van de Producten ten aanzien van belasting overschreden worden, verlies van hechting of andere gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden een gevolg zijn van een ondeugdelijke constructie of ondeugdelijke ondergrond;

- de gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling of onvoldoende dan wel onjuist onderhoud zoals voorgeschreven in de productinformatie;

- die zijn gebruikt na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum;

- of het gevolg is van omstandigheden waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en andere invloeden van buitenaf.

4.    Een aanspraak op ‘garantie’ bestaat uitsluitend indien de Afnemer volledig aan zijn verplichtingen jegens de Ondernemer heeft voldaan.

5.    Indien de Ondernemer het gebrek erkent is zij slechts gehouden tot vervanging van de geleverde Producten aan de Afnemer. Voor zover het oorspronkelijk Product niet meer voorradig is, is de Ondernemer gerechtigd een alternatief beschikbaar te stellen. Voorts komt voor vergoeding in aanmerking de arbeid (uurloon) voor herstel, uitsluitend indien en voor zover de verzekeraar van de Ondernemer tot vergoeding overgaat. Reiskosten die voor rekening komen van de Afnemer zijn van vergoeding uitgezonderd. Alle overige (herstel)kosten zijn eveneens uitgesloten. Beschadigd geraakt (plaat)materiaal zal niet worden vergoed.

6.    Het nakomen van garantieverplichtingen door de Ondernemer leidt niet tot verlenging of vernieuwing van de garantietermijn.

Artikel 17 - Beëindiging

1.    De Ondernemer is bevoegd de Overeenkomst met de Afnemer te beëindigen op grond van door iedere tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van een Overeenkomst, onverminderd het recht van de Ondernemer om schadevergoeding te vorderen.

2.    Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van de Ondernemer op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:

       - ingeval de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Afnemer van toepassing wordt verklaard;

       - ingeval de Afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;

       - indien na het sluiten van de Overeenkomst aan de Ondernemer omstandigheden ter kennis komen die de Ondernemer de grond geven te vrezen, dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

       - indien de Ondernemer de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

       - indien de Afnemer ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;

       In voornoemde gevallen is de Ondernemer bevoegd de verdere uitvoering van alle Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, dan wel tot ontbinding van die Overeenkomsten over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de Ondernemer om volledige schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

1.    Zodra de Afnemer een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Afnemer gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens de Ondernemer schriftelijk aan de Ondernemer mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens de Ondernemer vervalt één jaar nadat de mededeling door de Afnemer is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De Ondernemer is niet aansprakelijk jegens de Afnemer, zolang de Afnemer zijn verplichtingen jegens de Ondernemer niet is nagekomen.

2.    De Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, immateriële schade en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Ondernemer gaat nooit verder dan bepaald in deze Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om het Product te vervangen, voor zover deze kosten aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4.    De omvang van de aansprakelijkheid van de Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polis dekking verleend is, dan is de schade beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade meer bedragen dan € 25.000.

5.    De Ondernemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die de Afnemer heeft onderkend, of had kunnen onderkennen of voor handelingen door of vanwege de Afnemer in verband met de desbetreffende Overeenkomst zonder toestemming van de Ondernemer verricht, of voor eigen tekortkomingen die zijn veroorzaakt door tekortkomingen van de Afnemer.

6.    De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is de Ondernemer niet aansprakelijk.

8.    Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van de Ondernemer strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van de Ondernemer.

Artikel 19 - Vrijwaring

1.    Indien de Producten door de Afnemer aan derden worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking worden gesteld of deze Producten gebruikt of verwerkt in verband met of in het kader van ten behoeve van derden uit te voeren werkzaamheden, vrijwaart de Afnemer de Ondernemer voor alle aanspraken die derden mogelijkerwijs jegens de Ondernemer geldend maken, voor zover die aanspraken verder gaan dan de aanspraken die de Afnemer op grond van de Voorwaarden jegens de Ondernemer geldend kan maken.

2.    De Afnemer vrijwaart de Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan de Ondernemer toerekenbaar is.

3.    Indien de Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 20 - Overmacht

1.    De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3.    De Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.  

Artikel 21 - Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almelo (Nederland). Ondernemer blijft echter bevoegd de Afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 – Voorwaarden Legservice

Maakt u ook gebruik van onze Legservice? Dan zijn de ‘Algemene voorwaarden Legservice’ van toepassing.

Artikel 23 - Wijziging Voorwaarden

1.    De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.    Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Ondernemer. De Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.